Nhận xét Vlan Trunking Là Gì – Vtp (Vlan Trunking Protocol)

Chia sẻ Vlan Trunking Là Gì – Vtp (Vlan Trunking Protocol) là conpect trong content hôm nay của Tên game hay Pigbang.com. Đọc content để biết đầy đủ nhé.

Cấu hình Switch port, VLANs, Trunk, VTP, InterVLAN Routing –

Cấu hình Switch port, VLANs, Trunk, VTP, InterVLAN Routing –

Cấu hình Switch port, VLANs, Trunk, VTP, InterVLAN Routing – Cấu hình Switch port, VLANs, Trunk, VTP, InterVLAN Routing – Cấu hình Switch port, VLANs, Trunk, VTP, InterVLAN Routing –

*

Bạn đang xem: Vlan trunking là gì

Follow us :

*
*
*
*

Xem thêm: Quảng Trường Tiếng Anh Là Gì, Vietgle Tra Từ

Xem thêm: Tinh nghệ nano curcumin là gì ?

*

*

Yêu cầu:

Mô hình trên dùng cho 3 nhóm, mỗi nhóm từ 2->3 học viên, thiết bị của mỗi nhóm là 1 router + 3 switch.Cấu hình trung kế:Cấu hình trung kế Dot1q kết nối giữa Switch – Switch.Cấu hình trung kế Dot1q kết nối giữa Switch – Router.Cấu hình VTP:Mỗi nhóm cấu hình VTP theo các yêu cầu sau:VTP domain: BCMSNx (x là số thứ tự của nhóm, x = 1,2,3).VTP pass: CISCO (lưu ý chữ hoa chữ thường).SWx1 là VTP server.SWx2, SWx3 là VTP client.Cấu hình VLANs:Mỗi nhóm tạo 3 VLANs tương ứng với mô hình trênVí dụ: nhóm 1 tạo VLAN11, VLAN12, VLAN13.Gán port vào VLAN như sau:Port 1->7 thuộc VLANx1.Port 10->16 thuộc VLANx2Port 17->23 thuộc VLANx3x là số thứ tự của nhóm (x = 1,2,3).Cấu hình định tuyến giữa các VLAN:Mỗi nhóm cấu hình để 3 VLAN trong mỗi nhóm có thể ping thấy nhau.Mỗi nhóm cấu hình giao thức định tuyến OSPF để tất cả VLAN và Interface Loopback có thể ping thấy nhau.

Gợi ý:

2a: Dùng lệnh sau trên switch trong mode interface:

Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

Switch(config-if)# switchport mode trunk

!Lưu ý: phải gõ lệnh “switchport trunk encapsulation dot1q” trước lệnh “switchport mode trunk”, nếu gõ theo thứ tự ngược lại sẽ không thể tạo kết nối trung kế thành công

2b: Dùng lệnh sau trên router để cấu hình trung kế dot1q:

Router(config)# interface fastethernet 0/0.11

Router(config-if)# encapsulation dot1q 10

Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

!lưu ý: câu lệnh trên tạo subinterface f0/0.11, chỉ định encapsulation là dot1q, thuộc VLAN 10 và có IP 192.168.1.1.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Bạn thấy bài viết thế nào?